Main Office

Kohav Hayam 80 Hofit

Mailing Address

Hadugit 7, P.O. Box 582
Kfar Vitkin, 4020000

Phone

+972 (0) 77-615-0383